EFS historik

EFS Gottne bildades 1904, då med namnet ”De ungas förbund”.

Lärarinnan Hulda Lodin blev EFS Gottnes första ordförande, torparen Per Söderholm Söderå v-ordf., handlaren JG Norgren sekr., faktor O Thalén v-sekr., inspektor Dan Bölin kassör och till revisorer hemmansägare J Söderholm Söderå och skräddaren Nils Nordström Gottne, suppleant blev Sven Berggren Östansjö.

Från omkring 1870 till 1899 fanns det ingen organiserad evangelisk verksamhet i bygden, däremot hölls bibelförklaringar, bön och missionsmöten i någon bondgård. Det ordnades av enskilda som hade som det hette blivit”Kristsinnade”. predikanter och kolportörer från de sen 1856 bildade riksorganisationen DUF kallades till mötena. I mitten av 1870 talet byggde Gottne byamän det första skolhuset. Markägaren upplät tomtmarken gratis mot det förbehållet att skolan ”obehindrat skule upplåtas för andaktsstunder”. Skolhuset flyttades 1906 till ett annat ställe i byn.(”gamskolbacken”, fd hockeybanan)

Under 1800 talet gick en ny väckelsevåg över bygden som väckte ett varmt intresse för ”hednamissionen”, vilket fick till följd att missionsmöten, symöten och auktioner kom att öka i omfattning. Allt arbete understöddes livligt av prästerna Hellman och nygren som var verksamma i Mo.

I december 1899 bildades på initiativ av kyrkoherde Sellin en förening benämnd Mo övre evangeliska missionsförening, 24 medlemmar anslöt sig.

1904 blev en ”vårbrytning” där människor blev gripna av evangeliet och avgjorde sig för Kristus. De anslöt sig till missionsföreningen och allt eftersom skaran utökades växte behovet av predikohjälp. Detta ansåg man skulle tillgodoses bättre om föreningen ombildades till en lokalförening av De Ungas Förbund. Vid ett möte den 31 December 1904 kom frågan att avgöras, förslaget godkändes och stadgar antogs för lokalföreningen ”Gottne-kretsen av De Ungas Förbund med direkt anslutning till DUF i Stockholm.

Stadgar: ”Föreningens grundval är Guds ord, och dess bekännelse:vår evangelisk Lutherska kyrkas. Med ändamål att främja kristligt liv hos de unga. att samla dem till inbördes uppbyggelsse och gemensamt arbete för Herren. Att söka vinna de unga för Herren och hans rikssak. Medlemmarna gick direkt in i målmedveten bönekamp för de ungas frälsning. På vårvintern 1911 kom bönesvaret, en väckelse gick över bygden och genom Anden förvandlades människorna och skaran blev större. Skolhuset blev för litet och föreningen beslöt den 25 Maj 1911 att bygga ett bönhus. Sommaren 1912 kunde de 280 deltagarna inviga bönhuset.

Be så ska ni få. Matt. 7:7

Källa: Roger Forsberg