Tanken bakom SOS-Barnbyar


Det stora antal föräldralösa och övergivna barn som fanns kvar efter andra världskriget gjorde ett starkt intryck på österrikaren Hermann Gmeiner. Han ville ge dessa barn en värdig uppväxt och tog därför initiativet till att bygga den första SOS-Barnbyn. Den byggdes i den lilla österrikiska staden Imst i Tyrolen 1949.

SOS-Barnbyars idé går ut på att barn som mist sina föräldrar eller av olika anledningar inte kan bo tillsammans med dem ska få ett permanent hem och en stabil uppväxtmiljö. SOS-Barnbyar ger barnen ett hem, en familj och utbildning.

SOS-mamman

Varje barn får en SOS-mamma i barnbyn. Hon är huvudpersonen i barnets liv, och fungerar som ersättning till barnets biologiska föräldrar. SOS-mamman bor i huset tillsammans med barnen som hon ansvarar för, och hon organiserar familjens vardag. Hon etablerar ett förtroligt band till varje barn och ger dem den trygghet de behöver. Det är i huvudsak ensamstående kvinnor som tar på sig jobbet som SOS-mammor. De får en sex månader lång, intensiv utbildning. De får hjälp och stöd av pedagogisk personal samt av en fast assistent. Assistenten är ofta en kvinna som utbildar sig för att så småningom själv bli SOS-mamma.

Syskonen

I en SOS-Barnbyfamilj växer flickor och pojkar i olika åldrar upp som syskon. Biologiska syskon som kommer till barnbyn skiljs aldrig åt utan får alltid växa upp i samma familj. SOS-Barnbyar tar emot barn i åldrar från nyfödda upp till 10-årsåldern. När små barn som har äldre syskon kommer till barnbyn tas även de äldre syskonen emot, oavsett ålder.

Hem

Varje familj har sitt eget hem i form av ett hus. Varje hus har ett gemensamt vardagsrum och matrum där familjen umgås. Det är viktigt för den sociala utvecklingen i familjen. Den familjära atmosfär som skapas när det finns ett eget hem, bidrar till att knyta familjemedlemmarna närmare varandra. Det är en viktig del av SOS-Barnbyars arbete för att ge barnen tillhörighet och trygghet.

SOS-Barnbyn

En SOS-Barnby består av 10-15 familjehus. Gemenskapen i byn ger barnen kulturella rötter och en känsla av samhörighet. Samtidigt är livet i barnbyn en viktig bro till samhället utanför. SOS-Barnbyn skall förutom att integrera barnen i närmiljön också bidra på ett positivt sätt till närområdet.

Ett brett utbud

SOS-Barnbyar lägger stor vikt vid att förebereda barnen för en framtid som självständiga vuxna. För att uppnå detta är det en förutsättning att barnen integreras med närområdet och hjälps in på arbetsmarknaden. SOS-Barnbyar satsar därför mycket på utbildning och bygger och driver förutom byarna även skolor, yrkesskolor och olika projekt föra att skapa arbetstillfällen.

Utöver detta har SOS-Barnbyar byggt och driver en rad andra anläggningar och hjälpprojekt för att förbättra levnadsvillkoren för närområdet. SOS-skolor, daghem, sociala och medicinska center och yrkesskolor är inte bara till för barnen i barnbyn utan även för barn och föräldrar från närområdet. Målet är att kunna erbjuda bättre utbildning, hälsovård och sociala förhållanden för alla.

SOS-Barnbyar hjälper också till i akuta situationer som vid naturkatastrofer och konflikter. SOS-Barnbyars katastrofinsatser utgår från existerande barnbyar i området och först och främst riktat mot barn, kvinnor och familjer som har ett akut behov av hjälp.

© Copyright SOS-Barnbyar